Seminar: GM Lanka lehrt dynamisches Angriffsschach "Grand-Prix-Angriff & Geschlossenes Sizilianisch"

Seminar: GM Lanka lehrt dynamisches Angriffsschach “Grand-Prix-Angriff & Geschlossenes Sizilianisch”